ספר חסידים ריג

יש הריגת דבר או חרב שלא נגזר אלא לכלות הממזרים, וכדי שלא לביישם, שאם לא ימותו רק הממזרים היה נודע, והיתה המשפחה מתביישת מפני חברתה. ועוד יש הריגה, לפי שאבות הכשרים לא עשו סייג לדבר, וכתיב (ויקרא ו, יח): "במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת", וכתיב (קהלת ג, טז): "ומקום הצדק שמה הרשע". ועוד שאין לכשרים לדור בעיר עם הרשעים. וכן כמה ממון נאבד כשישנו עם ממון שנעשה בעולה, כדכתיב ביהושפט (דברי הימים ב כ, לז): "בהתחברך עם אחזיהו פרץ ה' את מעשיך", וזהו (משלי יג, כג): "יש נספה בלא משפט".