ספר חסידים ריב

בעיר אחת היתה קהלה גדולה, והיו עשירים, ומחמת רוב עשרם היו מתגאים, ולא היו עוסקים בתורה כדבעי להון למיעבד, והיה שם זקן אחד וחכם, אמר להם דעו לכם אם לא תתעסקו בתורה ותחזרו בכם, תמיה אני אם לא תחרב העיר. כל זמן שאותו זקן חי בזכותו לא נעשה דבר, כשנפטר והלך לעולמו, בא מלך אחד ודחק את העיר, ונתנו את השליש ע"פ השבועה, ואמר להם השבעו לי בתורתכם שנתתם לי מכל ממוניכם שליש, באו רכילים ואמרו למלך שהטמינו תחת קרקע, כספים, אמר להם עברתם על תורתכם ונשבעתם לשקר, והוליכם בשביה והחריב העיר, לקיים דברי הזקן, כדכתיב (ישעיהו מד, כו): "מקים דבר עבדו".