ספר חסידים ריד

ריד. ואם ראית מדינה שעמי הארץ בה, ויש שם שלום ושובע ואין מזיק להם מאומה, ואין בהם תורה, דע שאין ביניהם תלמיד חכם, או שיש ואינו מוכיח, שאין דומה מי שחוטא בשוגג למי שחוטא במזיד, אם כן הם כולם שוגגים. או גמילות חסדים יש ביניהם. או אהבה יש ביניהם.