ספר חסידים קטז

קטז. (דברים י, יט): "ואהבתם את הגר". מצוה אותנו לאהבה את הנכנס תחת כנפי השכינה, לקיים את כל המצוה והתורה. ובשלשים וששה מקומות הזהירה תורה על אהבתו שלא להונותם, בין אונאת ממון בין אונאת דברים. וגדולה אהבתן וחביבה לפני המקום יותר משל אהבתן של ישראל. משל לשני בני אדם אחד אוהב את המלך ואחד המלך אוהבו, מי גדול, אותו שהמלך אוהבו. נמצא ישראל אוהבים הקב"ה, והקב"ה אובה את הגר שנאמר (שם, יח) "ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה" על כן מצוה עלינו לאהוב את מי שהמלך אוהב אותם לפיכך כתיב ואהבתם את (נפש) הגר.