ספר חסידים קיז

קיז. ישראל ששומע שאומר עליו שהוא גוי, צריך לומר יהודי אני, מנין ממרע"ה, אמר רבש"ע יכנסו עצמותי בארץ הואיל ולא זכיתי ליכנס, כמו עצמות יוסף, אמר הקב"ה דמודה בארעי' יקבר בארעי', יוסף על שאמר (בראשית מ, טו): "כי גונב גונבתי מארץ העברים", זכו עצמותיו לקבר בארץ, אבל אתה ששתקת כששמעת שאמרו עליך (שמות ב, יט): "איש מצרי הצילנו מיד הרועים", ולא אמרת איש עברי אנכי, לכן לא יכנסו עצמותיך לארץ.