ספר המצוות עשה רמה


מצות עשה רמה - לדון קונה ומוכר על-פי דין תורה

היא שצונו בדין מקח וממכר, רוצה לומר הפנים אשר בהם יתקיים המכר בין המוכר והקונה. וכבר לקחו ראיה על אלה הפנים מאמרו וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד וגו'.

וכבר אמרו (בבא מציעא מז:) דבר הנקנה מיד ליד כלומר משיכה. וכבר התבאר שם שמדבר תורה מעות קונות, והמשיכה במטלטלין תקנת חכמים היא, וכן המסירה וההגבהה. ובבאור אמרו שם כדרך שתקנו משיכה במוכרין תקנו משיכה בלקוחות. הנה התבאר לך שהיותם מצריכים המשיכה בממכרים, מפני שהיא תקנה כמו שהתבאר במקומו. ואולם שאר הפנים שקונין בהם הקרקעות וזולתם, כלומר שטר וחזקה, הנה סמכו אותו לכתוב גם כן.

וכבר התבארו משפטי דין זה, רוצה לומר הפנים שיתקיים המקח בהם בכל מין ומין, בפרק א' מקידושין ובפרקים ז' וח' וט' ממציעא וג' וד' וה' וו' וז' מבתרא.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase245