ספר המצוות עשה רלח


מצות עשה רלח - לדון בנזקי הבור על-פי דין תורה

היא שצונו לדון בדיני הבור. והוא אמרו יתברך "וכי יפתח איש בור". וכבר התבארו דקדוקי דין מצוה זו בפרק שלישי וחמישי מקמא.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase238