ספר המצוות עשה רלז


מצות עשה רלז - לדון בנזקי בהמה לאדם (שור תם ושור שנגח)


היא שצונו לדון בדיני השור. והוא אמרו יתעלה "וכי יגח שור(שמות כא, כח) "וכי יגוף שור" (שם, לה) . וכבר התבאר דין זה בששה פרקים הראשונים מקמא.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/ase237