ספר המצוות עשה רלט


מצות עשה רלט - לדון גנב בתשלומין או במיתה

היא שצונו להורות בדין הגנב שנקנוס אותו בדין תשלומי כפל או תשלומי ארבעה וחמשה או נהרגהו אם בא במחתרת או נמכרהו, ובכלל כל משפטי הגנב כמו שהתבאר בכתוב.

וכבר התבארו דקדוקי דין זה כולם בפרק ז' מקמא ובח' מסנהדרין ובג' ממציעא ובמקומות מעטים מכתובות וקידושין ושבועות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase239