ספר המצוות עשה רכד


מצות עשה רכד - להכות את מי שהתחייב מלקות בבית-דין

היא שצונו להכות ברצועה את העוברים על מצוות מיוחדות, הוא אמרו יתעלה "והפילו השופט והכהו(דברים כה, ב). והנה נרמוז בזכרנו מצות לא תעשה על אותן המצוות, שמתחייב עליהן העוברן מלקות.

וכבר התבארו דיני מצוה זו במסכת מכות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase224