ספר המצוות עשה רכג


מצות עשה רכג - להביא אישה סוטה וקורבנה אל הכהן למשפט

היא שצונו בדין סוטה, והוא אמרו יתברך "איש כי תשטה אשתו(במדבר ה, יב).

וכבר התבארו משפטי מצוה זו כולם – איך ישקה אותה, ואיך יקריב קרבנה וזולת זה מתנאיה – במסכת סוטה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase223