ספר המצוות עשה רכה


מצות עשה רכה - להושיב רוצח בשגגה בעיר מקלט

היא שצונו להוציא מכה נפש בשגגה מעירו לעיר מקלט, והוא אמרו יתברך "וישב שם עד מות הכהן הגדול(במדבר לה, כה). ולשון ספרי: "וישב שם", אינו יוצא משם לעולם. שנאמר "שם", שם תהא מיתתו, שם תהא קבורתו.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת מכות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase225