ספר המצוות עשה רכב


מצות עשה רכב - לגרש בגט

הציווי שנצטווינו לגרש בספר דווקא אם נרצה לגרש, והוא אמרו יתעלה "וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה(דברים כד, א).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו, כלומר דיני גרושין, בשלמות במסכתא המיוחדת לכך, כלומר מסכת גיטין.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase222