ספר המצוות עשה קצט


מצות עשה קצט - להחזיר המשכון לבעלים בעת שצריך לו


היא שצונו להשיב המשכון לבעליו הישראל בעת צרכו אליו. אם יהיה המשכון ממה שיצטרך אליו ביום, כגון כלי מלאכתו ומעשהו, ישיבהו ביום וימשכנהו בלילה. ואם היה ממה שיצטרך אליו בלילה, כמו הכסת והמכסה, שישיבהו לו בלילה וימשכנהו ביום.

ולשון מכילתא "עד בא השמש תשיבנו לו(שמות כב, כה), זה כסות יום שאתה מחזיר לו כל היום. כסות לילה שאתה מחזיר לו כל הלילה, מנין? תלמוד לומר "השב תשיב לו את העבוט כבוא השמש(דברים כד, יג). מכאן אמרו חכמים שאם משכן לו כסות יום מחזיר לו כל היום וכסות לילה מחזיר לו כל הלילה. וכבר התבאר בגמרא מכות (דף ט"ז) שאמרו יתעלה לא תבא אל ביתו לעבוט עבוטו הוא לאו הנתק לעשה. והעשה הוא אמרו "השב תשיב לו", מלמד שמחזירין כסות לילה בלילה וכסות יום ביום.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בפרק ח' ממציעא.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/ase199