ספר המצוות עשה קצח


מצות עשה קצח - להלוות לנכרי בריבית

היא שציונו לבקש ריבית מן העו"ג ואז נלוה לו, עד שלא נועילהו ולא נעזור לו ואפילו בעניין שנהנה עמו – כמו שהוזהרנו מעשות כך לישראל. והוא אמרו יתעלה "לנכרי תשיך(דברים כג, כא), שבא בפירוש המקובל שזה מצות עשה. ולשון ספרי: "לנכרי תשיך" מצות עשה, "ולאחיך לא תשיך" מצות לא תעשה. ולמצוה זו גם כן תנאין דרבנן.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בבבא מציעא.

הערותעריכה

סמ"ג והרמב"ן לא הביאו מצוה זו במניין המצוות. הראב"ד והרמב"ן משיגין עליו שאין זו מצוות עשה כלל, ובספרי אינו אלא לומר שכשמלוה לישראל ברבית עובר בלאו הבא מכלל עשה, וכן הסכמת כל הפוסקים.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase198