ספר המצוות עשה ר


מצות עשה ר - לתת שכר לשכיר ביומו


היא שצונו לתת שכר שכיר ביומו ולא יאחר אותו ליום אחר. והוא אמרו יתעלה "ביומו תתן שכרו".

ודין מצוה זו שיהיה שכיר יום גובה כל הלילה, ושכיר לילה גובה כל היום, כמו שנבאר במצות לא תעשה. וכבר התבארו משפטי מצוה זו בפרק ט' ממציעא. ושם התבאר שזה מחוייב בכל שכיר יום, בין בנוכרי בין בישראל, מצות עשה לפרוע בזמנו.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/ase200