ספר המצוות עשה קצו


מצות עשה קצו - להעניק לעבד העברי בצאתו לחופשי

היא שצונו להעניק עבד עברי כשיצא לחופשי ולא יצא בידיים ריקניות, והוא אמרו "העניק תעניק לו(דברים טו, יד).

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בפרק קמא מקידושין ("האשה נקנית").

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase196