ספר המצוות עשה קצז


מצות עשה קצז - להלוות לעני

היא שצונו להלוות לעני להקל לו מעניו ולהרחיב לו. וזה מצוה היותר חזקה ויותר מחוייבת מכל מצות צדקה כי מי שנתגלה ונתבזה לשאול מיד האנשים, אין צרת עניו כמו צרת המסתתר שירצה להעזר עד שלא יתגלה עניו ויתבזה.

והצווי במצוה זו הוא אמרו יתעלה אם כסף תלוה את עמי. ולשון מכילתא כל אם שבתורה רשות חוץ משלשה וזה אחד מהם. ואמרו אם כסף חובה אתה אומר חובה או אינו אלא רשות. תלמוד לומר העבט תעביטנו, חובה ולא רשות.

וכבר התבארו דיני מצוה זו בכתובות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase197