ספר המצוות עשה קצג


מצות עשה קצג - להתקין יתד לחפור בו במחנה המלחמה

היא שצונו שיהא כלי החפירה תלוי עם כלי המלחמה עם כל אחד מאנשי החיל, לחפור בו במקום יפנה בו בדרך ההיא המוכנת לזה, ויכסה הצואה אחרי צאתו עד שלא תראה הצואה על פני הארץ. כלל במחנה המלחמה כמו שאמר בראש הפרשה: כי תצא מחנה על אויביך.

ולשון מצוה זו ויתד תהיה לך על אזניך. ולשון ספרי אין אזניך אלא מקום זיוניך.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase193