ספר המצוות עשה קצד


מצות עשה קצד - להשיב את הגזל

היא שצונו להשיב את הגזלה בעצמה אם היא נשארה בעצמה, ואם נשבע בתוספת חומש, או לתת דמיה אם נשתנית.

והוא אמרו יתעלה והשיב את הגזלה. וכבר בארו במסכת מכות (דף י"ד) שלאו דגזל הוא לאו הנתק לעשה, ואמרו הכתוב אמר לא תגזול והשיב את הגזלה.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בבבא קמא.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase194