ספר המצוות עשה קפח


מצות עשה קפח - למחות זרעו של עמלק מן העולם


היא שצונו להכרית זרע עמלק בלבד משאר זרע עשו, זכרים ונקבות, קטנים וגדולים. והוא אמרו יתעלה "תמחה את זכר עמלק(דברים כה, יט).

וכבר קדם לנו: "שלש מצוות נצטוו בני ישראל בכניסתן לארץ: למנות להם מלך ולבנות בית הבחירה ולמחות זרע עמלק" (סנהדרין כ ב). ומלחמה זו היא מלחמת מצוה.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בפ"א מסוטה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase188