ספר המצוות עשה קפט


מצות עשה קפט - לזכור מה שעשה לנו עמלק


היא שצונו לזכור מה שעשה לנו עמלק בהקדימו להרע לנו ולשנוא אותו בכל עת ועת. ונעורר הנפשות במאמרים להלחם בו ונזרז העם לשנוא אותו עד שלא תשכח המצוה ולא תחלש שנאתו ותחסר מהנפשות עם אורך הזמן.

והוא אמרו יתעלה זכור את אשר עשה לך עמלק. יכול בלבבך כשהוא אומר לא תשכח, הרי שכחת הלב אמור. הא מה אני מקיים זכור, שתהא שנאתו בפיך. הלא תראה שמואל בהתחילו לעשות המצוה הזאת איך עשה שהוא זכר תחלה מעשהו הרע ואחר כך צוה להרגו. והוא אמרו יתברך פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase189