ספר המצוות עשה קעה


מצות עשה קעה - לנטות לדעת רבים בפסיקת הדין

היא שצוה לנטות אחרי רבים כשתיפול מחלוקת בין החכמים בדין מדיני התורה כולה. וכן נמשוך ונטה בדין פרטי בין ראובן ושמעון דרך משל, כשתיפול מחלוקת בין דייני עירם – אם שמעון הוא חייב, אם ראובן – נמשוך אחר הרוב.

והוא אמרו יתעלה "אחרי רבים להטות(שמות כג, ב) ובביאור אמרו (חולין יא.) רובא דאורייתא.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו ודקדוקיה ופירושיה במקומות מסנהדרין.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase175