ספר המצוות עשה קעו


מצות עשה קעו - למנות שופטים ושוטרים

היא שצונו למנות שופטים ושוטרים שיכריחו לעשות מצוות התורה, ויחזירו את הנוטים מדרך האמת אליה על כרחם, ויצוו לעשות טוב ויחזרו מהרע ויעמידו הגדרים על העובר, עד שלא יהיו מצוות התורה ואזהרותיה נדונות לפי אמונת כל איש. ומתנאי מצוה זו שיהיו השופטים האלו מדרגה למעלה ממדרגה וזו:

  • כשיתמנו בכל עיר שלושה ועשרים דיינין מקובצין כולם במקום אחד, בשער העיר שהיא ראויה למספר הזה, ואלו הן סנהדרי קטנה.
  • ויתמנו בירושלים בית דין הגדול משבעים דיינין, ויתמנה אחד על אלו השבעים והוא ראש ישיבה והוא שקראוהו חכמים נשיא גם כן, ויהיו כולם מקובצים במקום אחד מיוחד להם.
  • ועיר שאנשיה מועטין, שאינה ראויה לסנהדרי קטנה, יתמנו בה שלושה לעשות הדינין הקטנים, והדבר הקשה יביאו למי שלמעלה מהם.
  • והם ימנו שוטרים נוגשים בעם, יסובבו בעיר בשווקים וברחובות ויביטו ענייני העם בעסקיהם, עד שלא יעשו עוול אפילו בדבר מועט.

והציווי שבא במצוה זו הוא אמרו "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך(דברים טז, יח). ולשון ספרי: מניין שממנין בית דין? תלמוד לומר "שופטים ושוטרים". ומניין שממנין אחד על כולם? תלמוד לומר "תתן לך". ומניין שממנין בית דין לכל שבט ושבט להיות דן את שבטו? תלמוד לומר "לשבטיך" (שם). ושפטו את העם על כרחם. וכבר נכפל הציווי הזה למנות שבעים זקנים, והוא אמרו יתעלה "אספה לי שבעים איש(במדבר יא, טז). ואמרו: כל מקום שנאמר לי הרי הוא קיים, כמו "וכהנו לי", כלומר שהוא דבר מתמיד ואינה מצוה לפי שעה, אבל הוא ראוי ומחויב לדורי דורות.

ודע, אלו המנויין כולם, כלומר סנהדרי גדולה וקטנה ובית דין של שלושה וזולתם מן המנויין, אמנם יהא כולם בארץ ישראל, וכשנתקיימה הסמיכה בארץ ישראל אז אפשר לסמוכים ההם שישפטו בארץ ובחוצה לארץ. אבל לא ידינו דיני נפשות לא בארץ ולא בחוצה לארץ, אלא אם כן היה בית הבחירה עומד, כמו שבארנו בפתיחת המאמר. ולשון ספרי: באמרו מכה נפש בשגגה "והיו אלה לכם" (במדבר לה, כט) אמרו "בכל מושבותיכם" בחוצה לארץ. יכול אף ערי מקלט יהיו נוהגות בחוצה לארץ? תלמוד לומר "אלה" - אלה הדינין נוהגין בין בארץ בין בחוצה לארץ, וערי מקלט אינן נוהגות אלא בארץ.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו כולם בסנהדרין.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase176