ספר המצוות עשה קס


מצות עשה קס - לשבות בשביעי של פסח

היא שצונו לשבות ממלאכה בשביעי של פסח, והוא אמרו יתעלה "ביום השביעי מקרא קדש" (ויקרא כג ח).

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase160