ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/ש


מצוה ש - לשבות בשביעי של פסח

לשבות ביום השביעי של חג הפסח, שנאמר "וביום השביעי מקרא קדש(ויקרא כג, ח). וכבר כתבתי למעלה (מצוה רצז) סמוך למצוה זו שבכל מקום שנאמר בתורה "מקרא קדש", עניינו לומר: קדשהו שלא לעשות בו מלאכה. והיא מצות עשה. וגם שם כתוב רמז משרשי המצוה על צד הפשט.

וקצת דיניה כמנהגנו נכתוב בעזרת השם בלאו דאיסור מלאכה שבסדר זה (מצוה רחצ).

וכל עניין שביתת השביעי כשביתת יום ראשון. ושניהם כרגל אחד הם חשובים, לענין שאין אומרים זמן בשביעי, וכן לכל דבר. מה שאין כן בשמיני עצרת, שהוא חג בפני עצמו (יומא ב:) וכמו שנכתוב במקומו (מצוה שכג) בעזרת השם.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: tryg/mcwa/300