ספר המצוות עשה קנ


מצות עשה קנ - לבדוק בסימני העוף


היא שצונו לבדוק בסימני העוף שיהיו קצת מינין ממנו מותרין. וסימני העוף לא נאמרו מן התורה אבל הגיע בחקירה כשאנחנו חפשנו המינין שנכתב איסורן אשר מצאנו בהם סגולות יכללו אותם והם סימני עוף טמא, והיותנו גם כן בעופות דנין זה טמא וזה טהור וזה מצות עשה. ולשון ספרי "כל צפור טהורה תאכלו" זו מצות עשה. הנה נתבאר מה שרמזנו אליו.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בחולין.

הערותעריכה

רמב"ן לא הביא מצוה זו במניין המצוות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase150