ספר המצוות עשה קמט


מצות עשה קמט - לבדוק סימני בהמה וחיה


היא שצונו לבדוק בסימני בהמה וחיה השחוטין, והוא שיהיו מעלה גרה ושוסע שסע, ואז יהיו מותרין לאכלן. והיותנו מצווין לבדוק אותן באלו הסימנין הוא מצות עשה, והוא אמרו יתברך (ויקרא יא ב): "זאת החיה אשר תאכלו".

ולשון ספרי (ספרא על ויקרא יא ג): "אותה תאכלו – אותה באכילה, ואין בהמה טמאה באכילה". רוצה לומר, הבהמה שיהיו בה הסימנין האלו מותר לאכלה. ויורה בו שהבהמה שאין בה אלו הסימנים אינה מותרת באכילה, וזה לאו הבא מכלל עשה שהוא עשה כמו שהוא שרש אצלנו. ולכן אמר אחר המאמר הזה "אין לי אלא בעשה. בלא תעשה מנין? תלמוד לומר "את הגמל" וגו'" כמו שאבאר במצות לא תעשה.

הנה כבר התבאר שאמרו אותה תאכלו מצות עשה. והענין במצוה זו שאנו מצווין לבדוק הסימנין האלו בבהמה וחיה ואין מותר לאכלן זולת זה והדין הזה הוא מצוה.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת חולין ובבכורות.

הערותעריכה

רמב"ן לא הביא מצוה זו במניין המצוות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase149