ספר המצוות עשה קנא


מצות עשה קנא - לבדוק סימני חגבים


היא שצונו לבדוק בסימני חגבים גם כן. והן כתובין בתורה, כל "אשר לו כרעים ממעל לרגליו(ויקרא יא, כא). וענין זאת המצוה הוא כמו שבארנו במצוה שלפניה. והכתוב שבה הוא אמרו את אלה מהם תאכלו את הארבה.

וכבר התבארו דיני מצוה זו במסכת חולין.

הערותעריכה

רמב"ן לא הביא מצוה זו במניין המצוות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase151