ספר המצוות עשה קמה


מצות עשה קמה - שיינתנו הנכסים שהוחרמו לכהנים

היא שצונו לדון בדיני חרמים. והוא כל מי שהחרים דבר ממה שיש לו ואמר "הרי זה חרם" – ינתן הדבר ההוא לכהן, אלא אם כן באר שזה יהיה לבדק הבית, כי סתם חרמים לכהנים הוא. והוא אמרו יתעלה "אך כל חרם אשר יחרם מן האדם וגו'". ורמז לנו על היות סתם חרמים לכהנים נאמר "כשדה החרם לכהן תהיה".

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בפרק שמיני מערכין ופרק ראשון מנדרים.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase145