ספר המצוות עשה קד


מצות עשה קד - לפסוק טומאת זב

היא שצונו להיות הזב טמא. ומצוה זו כוללת משפט הדברים שיהיה בהן זב ותאר היותו מטמא לזיבתו.

הערות עריכה

רמב"ן לא הביא מצוה זו במניין המצוות.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/ase104