ספר המצוות עשה קה


מצות עשה קה - לפסוק טומאת שכבת זרע

היא שצונו להיות שכבת זרע טמא. ומצוה זו כוללת משפטי שכבת זרע.

הערות עריכה

רמב"ן לא הביא מצוה זו במניין המצוות.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/ase105