ספר המצוות עשה קג


מצות עשה קג - לפסוק טומאת צרעת בתים

היא שצונו להיות בית המנוגע טמא.

ומצוה זו כוללת טומאת בתים, מה מהם צריך הסגר או לנתוץ קצת הכותלים או לנתוץ כולו, ובמה יטמאו ואיך יטמאו.

הערותעריכה

רמב"ן לא הביא מצוה זו במניין המצוות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase103