ספר המצוות עשה קב


מצות עשה קב - לפסוק טומאת צרעת בגדים

היא שצונו להיות דנין בטומאת בגד מצורע שיהיה טמא. ומצוה זו כוללת כל מיני טומאת בגדים בצרעת; איך הם טמאים ואיך הם מטמאים, ומה הם צריכים – הסגר או קריעה או שריפה או רחיצה וטהרה – וזולת זה שבא בכתוב ומה שבא בו בקבלה.

הערותעריכה

רמב"ן לא הביא מצוה זו במניין המצוות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase102