ספר המצוות עשה קא


מצות עשה קא - לפסוק טומאת צרעת אדם

היא שצונו להיות מצורע טמא.

ומצוה זו כוללת דיני צרעת אדם ומה שממנה טהור, ומה שממנה צריכה הסגר או אינה צריכה, ומה שיצטרך עם ההסגר גלוח או אינו צריך, והוא גלוח הנתק. וזולת זה מחלקי דיניה ואיכות טומאתה.

הערותעריכה

רמב"ן לא הביא מצוה זו במניין המצוות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase101