ספר המצוות עשה צג


מצות עשה צג - שיתגלח הנזיר ויביא קרבנות בסוף ימי נזרו

היא שצונו לגלח הנזיר את ראשו ולהביא את קרבנותיו במלאת ימי נזירותו. ולשון ספרי שלשה מגלחין ושלשתן תגלחתן מצוה. הנזיר והמצורע והלוים. אמנם תגלחת הלוים היא במדבר ואינה נוהגת לדורות, וגלוח מצורע ונזיר נוהג לדורות. ומבואר הוא כי לנזיר שני גלוחים, גלוח טומאה וגלוח טהרה. והוא אמרו "ובמלאת ימי נזרו".

ואין ראוי שימנו שגי גלוחים אלו שתי מצות, לפי שגלוח טומאה הוא מדין מצות נזירות. כי מצות עשה שלו הוא שירבה פרע בקדושה כמו שבאר, ודן אותו הכתוב בזה שאם נטמא הנזירות יגלח ויביא קרבן, ואז ישוב ויגדל פרע בקדושה כמתחלת מנין ימי הנזירות שחייב נפשו. כמו שיש למצורע גם כן שתי תגלחות והם מצוה אחת כמו שאבאר במקומו. והנה אבאר במה שאחר זה הסבה במנותנו תגלחת נזיר וקרבנותיו מצוה אחת, ותגלחת מצורע וקרבנותיו שתי מצות.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו גם כן כלומר תגלחת נזיר במקומה במסכת נזיר.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase93