ספר המצוות עשה צב


מצות עשה צב - שיגדל הנזיר את שער ראשו

הוא שצונו שהנזיר יגדל שיער. והוא אמרו יתברך "גדל פרע שער ראשו(במדבר ו, ה).

ולשון מכילתא "קדוש יהיה" גדל בקדושה "גדל פרע" מצות עשה. ומנין בלא תעשה? תלמוד לומר "תער לא יעבור על ראשו". ושם נאמר: הוא מה שנתתי בעשה. החופף באדמה והנותן סמנין, כלומר שהנזיר שם בראשו להשיר השיער, לא יהיה אז עובר על מצות לא תעשה כי הוא לא העביר כעין תער. ואמנם עבר על מצות עשה והוא "גדל פרע", וזה לא גדל. ולאו הבא מכלל עשה – עשה, והוא כמו שהוא שורש אצלנו.

וכבר התבארו דיני מצוה זו במסכת נזיר.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase92