פתיחת התפריט הראשי

ספר המצוות עשה צב


מצות עשה צב - שיגדל הנזיר את שער ראשו

הוא שצונו שהנזיר יגדל שער. והוא אמרו יתברך גדל פרע שער ראשו.

ולשון מכילתא קדוש יהיה גדל בקדושה גדל פרע מצות עשה ומנין בלא תעשה תלמוד לומר תער לא יעבור על ראשו. ושם נאמר הוא מה שנתתי בעשה, החופף באדמה והנותן סמנין, כלומר שהנזיר שם בראשו להשיר השער לא יהיה אז עובר על מצות לא תעשה כי הוא לא העביר כעין תער, ואמנם עבר על מצות עשה והוא גדל פרע וזה לא גדל ולאו הבא מכלל עשה עשה, והוא כמו שהוא שרש אצלנו.

וכבר התבארו דיני מצוה זו במסכת נזיר.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase92