פתיחת התפריט הראשי

ספר המצוות עשה מד


מצות עשה מד - קרבן העומרשל שעורים ביום שני של פסח

היא שצוה להקריב מנחת העומר, והיא מנחת שעורים, ביום ששה עשר בניסן ונקריב עמה כבש תמים בן שנתו לעולה.

והוא אמרו יתעלה (ויקרא כג, י): "והבאתם את עומר וגו'". מנחה זו היא הנקראת בכורים, ואליה רמז באמרו יתברך שמו (שם ב, יד) "ואם תקריב מנחת בכורים". ולשון מכילתא (משפטים קפב) כל אם ואם שבתורה רשות חוץ משלשה שהם חובה, אחד ואם תקריב מנחת בכורים, אתה אומר חובה או אינו אלא רשות תלמוד לומר תקריב מנחת בכוריך חובה ולא רשות.

וכבר התבארו משפטי מצוה זאת כלם בשלמות בפרק עשירי ממנחות.

הערותעריכה

קישוריםעריכה