ספר המצוות עשה מד


מצות עשה מד - להקריב את עומר התנופה

היא שצוה להקריב מנחת העומר, והיא מנחת שעורים, ביום ששה עשר בניסן, ונקריב עמה כבש תמים בן שנתו לעולה. והוא אמרו יתעלה (ויקרא כג, י): "והבאתם את עומר וגו'".

מנחה זו היא הנקראת ביכורים, ואליה רמז באמרו יתברך שמו (שם ב, יד) "ואם תקריב מנחת בכורים". ולשון מכילתא (משפטים קפב) כל אם ואם שבתורה רשות חוץ משלושה שהם חובה. אחד ואם תקריב מנחת ביכורים, אתה אומר חובה או אינו אלא רשות? תלמוד לומר תקריב מנחת בכוריך, חובה ולא רשות.

וכבר התבארו משפטי מצוה זאת כולם בשלמות בפרק עשירי ממנחות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase44