ספר המצוות לאו שמו


מצות לאו שמו - לא לגלות ערוות נידה

הזהירנו שלא לבוא על הנידה בעת טומאתה, רוצה לומר כל השבעה ימים, והוא אמרו "ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב(ויקרא יח, יט) כל זמן שלא תטבול אחר שבעה. והעובר על לאו זה במזיד חייב כרת. ובשוגג יקריב קרבן חטאת קבועה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo346