ספר המצוות לאו שלג


מצות לאו שלג - לא לגלות ערוות אחותו מן האב והיא בת אשת האב

הזהיר מגלות ערות בת אשת אב כשתהיה אחותו, והוא אמרו "ערות בת אשת אביך מולדת אביך אחותך היא לא תגלה ערותה(ויקרא יח, יא). וזה הלאו בא לשים בת אשת אב ערווה בפני עצמה, להיות הבא על אחותו מאביו מנשואת אביו חייב שתים – משום אחותו ומשום בת אשת אביו, כמו שבארנו.

וזה לשונם בזה. אמרו בשני מיבמות (דף כב:): תנו רבנן, הבא על אחותו והיא בת אשת אביו חייב שתים – משום אחותו ומשום בת אשת אביו. רבי יוסי ברבי יהודה אומר: אינו חייב אלא משום אחותו בלבד. מאי טעמא דרבנן? מכדי כתיב "ערות אחותך בת אביך(ויקרא יח, ט), "ערות בת אשת אביך מולדת אביך" (שם יח, יא) למה לי? שמע מינה לחייבו משום אחותו ומשום בת אשת אביו.

והעובר על זאת גם כן, רוצה לומר האחות מהאב ומאם, בכרת לבד אם היה מזיד. ובשוגג חייב חטאת קבועה.

קישורים

עריכה

קיצור דרך: rmbm/lo333