ספר המצוות לאו רצה


מצות לאו רצה - לא לקחת כופר ממחוייב גלות לפטרו מן הגלות

הזהיר מקחת כופר מן ההורג בשוגג כדי שנפטור אותו מגלות, אבל יגלה על כל פנים. והוא אמרו "לא תקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו(במדבר לה, לב).

והתבארו משפטי מצוה זו במכות.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/lo295