ספר המצוות לאו רצד


מצות לאו רצד - לא לענוש את האנוס לחטוא


הזהיר מענוש האנוס על חטאו אם עשאו אחר שהיה אנוס על המעשה, והוא אמרו "ולנערה לא תעשה דבר(דברים כב, כו).

[ובסנהדרין אמרו: אנוס רחמנא פטריה, שנאמר "ולנערה לא תעשה דבר"].

הערות עריכה

רמב"ן לא הביא מצוה זו במניין המצוות.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/lo294