ספר המצוות לאו רעד


מצות לאו רעד - לא לקחת שוחד

שהזהיר הדיין שלא לקחת שוחד מבעלי הריב, ואפילו לדון אמת, והוא אמרו יתעלה "ושחד לא תקח(שמות כג, ח).

וכבר נכפלה האזהרה בזה העניין. ובספרי (דברים טז, יט): "לא תקח שחד" אפילו לזכות את הזכאי ולחייב החייב.

וכבר התבארו דיני מצוה זו במקומות מסנהדרין.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo274