ספר המצוות לאו רעג


מצות לאו רעג - לא לעשות עוול במשפט

שהזהירנו מעשות עוול בדין. הוא אמרו יתעלה "לא תעשו עול במשפט(ויקרא יט, טו).

וענין לאו זה שלא יסתור הגדרים שגדרה תורה, לחייב בדבר או לפטור ממנו.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo273