ספר המצוות לאו רעה


מצות לאו רעה - לא להדר אדם גדול ונכבד בשעת הדין

שהזהיר הדיין שלא לכבד אחד מבעלי הריב בעניין הדין. ואפילו היה גדול ונכבד ונשוא פנים, לא יסביר לו פנים בדין כשיבוא לפניו עם בעל דינו, ולא ישאל בעניניו וסיפורו. ואמר יתעלה "לא תהדר פני גדול(ויקרא יט, טו). ובספרי: שלא תאמר "עשיר הוא זה ובן גדולים הוא, איך אביישנו?" לכך נאמר "לא תהדר פני גדול".

וכבר התבארו משפטי מצוה זו במקומות מסנהדרין ושבועות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo275