ספר המצוות לאו רנח


מצות לאו רנח - לא למכור עבד עברי על אבן המקח


שהזהירנו שלא למכור עבד עברי כמו שמכרו העבדים הכנעניים בשווה, וזה שיעמידוהו במקום שימכרו שם העבדים ויכריזו עליו ויוסיפו בהן הקונים. לא יעשה זה בשום פנים, אלא בהצנע ובדרך נאה. ולשון ספרא (ויקרא כה, מב) "לא ימכרו ממכרת עבד" שלא יעשה סמטא (צ"ל סטמתא, והוא סימן וחותם) ויעמידם על אבן הלקח.

וזאת האזהרה כוללת בלא ספק אזהרה לגונב נפש מישראל שימכרהו, שהוא ימכרהו בחזקה כמו שהוא עושה על עבד כנעני, ויהיה עובר על אמרו יתברך "לא ימכרו ממכרת עבד(ויקרא כה, מב). וכבר קדם לזו זכרון זה, וכבר ביאר הכתוב שיהרג.

ומשפטי מצוה זו עם שלפניה מבוארים בגמרא קידושין (פרק א).

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo258