ספר המצוות לאו רנז


מצות לאו רנז - לא לעבוד בעבד עברי עבודת בזיון המיוחדת לעבדים


שהזהירנו מעבוד בעבד עברי בעבודה שיש בה עינוי גדול ושפלות כעבודת עבד כנעני, והוא אמרו יתעלה "לא תעבוד בו עבודת עבד(ויקרא כה, לט).

ובספרא (שם): שלא יטול אחריך בלינטא ולא יטול לפניך כלים במרחץ. ולינטא היא מחצלת קטנה שיושב עליה כשייגע, ויקחה העבד וילך בה אחר אדוניו. וכן כל מה שדומה לזה העבדות – מוזהר להעבידם בעבד עברי. אבל יצוה במה שיצוה השכיר והאומן, במה שהסכים עמו לעשות דבר מלאכה אחת, והוא אמרו יתעלה "כשכיר ותושב יהיה עמך" (שם, מ).

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/lo257