ספר המצוות לאו ר


מצות לאו ר - שלא ייראה לנו חמץ בפסח

הזהירנו שלא יראה חמץ בכל גבולנו שבעת ימים, והוא אמרו "ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך(שמות יג, ז) שבעת ימים. ואין אלו שני לאוין בשני ענינין אבל הם בענין אחד. ובביאור אמרו פתח הכתוב בחמץ וסיים בשאור, לומר לך היינו חמץ היינו שאור, כלומר אין הפרש בין חמץ ושאור.

ומי שעבר והניח חמץ ברשותו, אינו חייב מלקות אלא אם כן לקח חמץ בפסח וקנאו, שעשה בו מעשה. ולשון התוספתא: המשייר חמץ בפסח והמקיים כלאי הכרם, אינו לוקה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo200