ספר המצוות לאו רא


מצות לאו רא - שלא יימצא חמץ ברשותנו בפסח


הזהירנו שלא ימצא חמץ ברשותנו ואפילו לא נראהו, ואפילו היה בפקדון, והוא אמרו "שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם(שמות יב, יט). וזה גם כן לוקין עליו בתנאי שיהיה שם מעשה, כמו שזכרנו לפי השרשים שהניחו במסכת שבועות (דף כא.).

ובביאור אמרו במקומות רבים עובר בבל יראה ובל ימצא. ובריש מסכת פסחים (דף ה:) התבארו משפטי שתי מצוות אלו, ושם התבאר העניינים שהזהיר מהם באמרו "שאור לא ימצא בבתיכם". ושם התבאר כי ילמד כל לאו מן האחר זולת עניין מה שהיה מורה עליו, ושהמקיים חמץ בפסח עובר בשני לאוין – על בל יראה ובל ימצא.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo201