ספר המצוות לאו קפד


מצות לאו קפד - לא לאכול דם בהמה חיה ועוף


הזהירנו מאכול דם, והוא אמרו "כל דם לא תאכלו(ויקרא ז, כו). וכבר נכפלה בו האזהרה פעמים. ובא ביאור הכתוב בו שהוא בכרת ואמר "כל אוכליו יכרת" (שם יז, יד) אם היה מזיד. ובשוגג חייב חטאת קבועה.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בפרק ה' מכריתות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo184